[2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016]

Rethinking Semantic Segmentation from a Sequence-to-Sequence Perspective with Transformers
Sixiao Zheng, Jiachen Lu, Hengshuang Zhao, Xiatian Zhu, Zekun Luo, Yabiao Wang, Yanwei Fu, Jianfeng Feng, Tao Xiang, Philip HS Torr, Li Zhang
CVPR 2021
[PDF] [Website] [Code]


Learning Dynamic Alignment via Meta-filter for Few-shot Learning
Chengming Xu, Yanwei Fu, Chen Liu, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Li Zhang, Xiangyang Xue
CVPR 2021


Depth-conditioned Dynamic Message Propagation for Monocular 3D Object Detection
Li Wang, Liang Du, Xiaoqing Ye, Yanwei Fu, Guodong Guo, Xiangyang Xue, Jianfeng Feng, Li Zhang
CVPR 2021
[PDF] [Code]


Delving into Data: Effectively Substitute Training for Black-box Attack
Wenxuan Wang, Bangjie Yin, Taiping Yao, Li Zhang, Yanwei Fu, Shouhong Ding, Jilin Li, Feiyue Huang, Xiangyang Xue
CVPR 2021


Learning a Few-shot Embedding Model with Contrastive Learning
Chen Liu, Yanwei Fu, Chengming Xu, Siqian Yang, Jilin Li, Chengjie Wang, Li Zhang
AAAI 2021


Depth Guided Adaptive Meta-Fusion Network for Few-shot Video Recognition
Yuqian Fu*, Li Zhang*, Junke Wang, Yanwei Fu, Yu-Gang Jiang
ACM MM 2020 (Oral)
[PDF]


XingGAN for Person Image Generation
Hao Tang, Song Bai, Li Zhang, Philip H.S. Torr, Nicu Sebe
ECCV 2020
[PDF]


Improving Semantic Segmentation via Decoupled Body and Edge Supervision
Xiangtai Li, Xia Li, Li Zhang, Guangliang Cheng, Jianping Shi, Zhouchen Lin, Shaohua Tan, Yunhai Tong
ECCV 2020
[PDF] [Code]


Few-shot Action Recognition with Permutation-invariant Attention
Hongguang Zhang, Li Zhang, Xiaojuan Qi, Hongdong Li, Philip H.S. Torr, Piotr Koniusz
ECCV 2020 (Spotlight)
[PDF]


Long-Term Cloth-Changing Person Re-identification
Xuelin Qian, Wenxuan Wang, Li Zhang, Fangrui Zhu, Yanwei Fu, Tao Xiang, Yu-Gang Jiang, Xiangyang Xue
ACCV 2020 (Oral)
[PDF] [Website]


Dynamic Depth Fusion and Transformation for Monocular 3D Object Detection
Erli Ouyang*, Li Zhang*, Mohan Chen, Anurag Arnab, Yanwei Fu
ACCV 2020
[PDF]


Style Normalization and Restitution for Generalizable Person Re-identification
Xin Jin, Cuiling Lan, Wenjun Zeng, Zhibo Chen, Li Zhang
CVPR 2020
[PDF]


Strip Pooling: Rethinking Spatial Pooling for Scene Parsing
Qibin Hou, Li Zhang, Ming-Ming Cheng, Jiashi Feng
CVPR 2020
[PDF] [Code]


Instance Credibility Inference for Few-Shot Learning
Yikai Wang, Chengming Xu, Chen Liu, Li Zhang, Yanwei Fu
CVPR 2020
[PDF] [Code]


Dynamic Graph Message Passing Network
Li Zhang, Dan Xu, Anurag Arnab, Philip H.S. Torr
CVPR 2020 (Oral)
[PDF] [Website]


Global Aggregation then Local Distribution in Fully Convolutional Networks
Xiangtai Li, Li Zhang, Ansheng You, Maoke Yang, Kuiyuan Yang, Yunhai Tong
BMVC 2019
[PDF] [Code]


Dual Graph Convolutional Network for Semantic Segmentation
Li Zhang, Xiangtai Li, Anurag Arnab, Kuiyuan Yang, Yunhai Tong, Philip H.S. Torr
BMVC 2019
[PDF] [Code]


Fast Online Object Tracking and Segmentation: A Unifying Approach
Qiang Wang*, Li Zhang*, Luca Bertinetto*, Weiming Hu, Philip H.S. Torr
CVPR 2019
[PDF] [Code]


Learning to Compare: Relation Network for Few-Shot Learning
Flood Sung, Yongxin Yang, Li Zhang, Tao Xiang, Philip H.S. Torr, Timothy M. Hospedales
CVPR 2018
[PDF] [Code]


Learning a Deep Embedding Model for Zero-Shot Learning
Li Zhang, Tao Xiang, Shaogang Gong
CVPR 2017
[PDF] [Code]


Learning a Discriminative Null Space for Person Re-identification
Li Zhang, Tao Xiang, Shaogang Gong
CVPR 2016
[PDF] [Code]