PolarFormer: Multi-camera 3D Object Detection with Polar Transformers
Yanqin Jiang, Li Zhang, Zhenwei Miao, Xiatian Zhu, Jin Gao, Weiming Hu, Yu-Gang Jiang
AAAI 2023
[PDF] [Code]


Rethinking Local and Global Feature Representation for Dense Prediction
Mohan Chen, Li Zhang, Rui Feng, Xiangyang Xue, Jianfeng Feng
Pattern Recognition 2022


ImpDet: Exploring Implicit Fields for 3D Object Detection
Xuelin Qian, Li Wang, Yi Zhu, Li Zhang, Yanwei Fu, Xiangyang Xue
WACV 2023
[PDF]


DeepInteraction: 3D Object Detection via Modality Interaction
Zeyu Yang, Jiaqi Chen, Zhenwei Miao, Wei Li, Xiatian Zhu, Li Zhang
NeurIPS 2022
[Code]


When, Where and How does it fail? A Spatial-temporal Visual Analytics Approach for Interpretable Object Detection in Autonomous Driving
Junhong Wang, Yun Li, Zhaoyu Zhou, Chengshun Wang, Yijie Hou, Li Zhang, Xiangyang Xue, Michael Kamp, Xiaolong (Luke) Zhang, Siming Chen
IEEE TVCG 2022


Dynamic Graph Message Passing Networks for Visual Recognition
Li Zhang, Mohan Chen, Anurag Arnab, Xiangyang Xue, Philip H.S. Torr
IEEE TPAMI 2022
[PDF] [Code]


SiamMask: A Framework for Fast Online Object Tracking and Segmentation
Weiming Hu, Qiang Wang, Li Zhang, Luca Bertinetto, Philip H.S. Torr
TPAMI 2022
[Code]


RCLaneDet: Relay Chain Prediction for Lane Detection
Shenghua Xu, Xinyue Cai, Bin Zhao, Li Zhang, Hang Xu, Yanwei Fu, Xiangyang Xue
ECCV 2022


Learning Ego 3D Representation as Ray Tracing
Jiachen Lu, Zheyuan Zhou, Xiatian Zhu, Hang Xu, Li Zhang
ECCV 2022
[Code]


FashionViL: Fashion-Focused Vision-and-Language Representation Learning
Xiao Han, Licheng Yu, Xiatian Zhu, Li Zhang, Yi-Zhe Song, and Tao Xiang
ECCV 2022
[Code]


Accelerating Score-based Generative Models with Preconditioned Diffusion Sampling
Hengyuan Ma, Li Zhang, Xiatian Zhu, Jianfeng Feng
ECCV 2022
[Code]


Dual Prior Learning for Blind and Blended Image Restoration
Xin Jin, Li Zhang, Chaowei Shan, Xin Li, Zhibo Chen
IEEE TIP 2021


Text-Based Person Search with Limited Data
Xiao Han, Sen He, Li Zhang, Tao Xiang
BMVC 2021


Rethinking Local and Global Feature Representation for Semantic Segmentation
Mohan Chen, Xinxuan Zhao, Bingfei Fu, Li Zhang, Xiangyang Xue
BMVC 2021


Few-shot Action Recognition with Prototype-centered Attentive Learning
Xiatian Zhu, Antoine Toisoul, Juan-Manuel Prez-Ra, Li Zhang, Brais Martinez, Tao Xiang
BMVC 2021


SOFT: Softmax-free Transformer with Linear Complexity
Jiachen Lu, Jinghan Yao, Junge Zhang, Xiatian Zhu, Hang Xu, Weiguo Gao, Chunjing Xu, Tao Xiang, Li Zhang
NeurIPS 2021 (Spotlight)


Progressive Coordinate Transforms for Monocular 3D Object Detection
Li Wang, Li Zhang, Yi Zhu, Zhi Zhang, Tong He, Mu Li, Xiangyang Xue
NeurIPS 2021


Simpler is Better: Few-shot Semantic Segmentation with Classifier Weight Transformer
Zhihe Lu, Sen He, Xiatian Zhu, Li Zhang, Yi-Zhe Song, Tao Xiang
ICCV 2021


Boundary-sensitive Pretraining for Temporal Localization in Videos
Mengmeng Xu, Victor Escorcia, Brais Martínez, Juan-Manuel Perez-Rua, Xiatian Zhu, Li Zhang, Bernard Ghanem, Tao Xiang
ICCV 2021


The Devil is in the Task: Exploiting Reciprocal Appearance-Localization Features for Monocular 3D Object Detection
Zhikang Zou, Xiaoqing Ye, Liang Du, Xianhui Cheng, Xiao Tan, Li Zhang, Jianfeng Feng, Xiangyang Xue, Errui Ding
ICCV 2021


Towards Efficient Scene Understanding via Squeeze Reasoning
Xiangtai Li, Xia Li, Ansheng You, Li Zhang, Guangliang Cheng, Kuiyuan Yang, Yunhai Tong, Zhouchen Lin
IEEE TIP 2021


Global Aggregation then Local Distribution for Scene Parsing
Xiangtai Li, Li Zhang, Guangliang Cheng, Kuiyuan Yang, Yunhai Tong, Xiatian Zhu, Tao Xiang
IEEE TIP 2021


How to trust unlabeled data? Instance Credibility Inference for Few-Shot Learning
Yikai Wang, Li Zhang, Yuan Yao, Yanwei Fu
TPAMI 2021
[PDF] [Code]


Rethinking Semantic Segmentation from a Sequence-to-Sequence Perspective with Transformers
Sixiao Zheng, Jiachen Lu, Hengshuang Zhao, Xiatian Zhu, Zekun Luo, Yabiao Wang, Yanwei Fu, Jianfeng Feng, Tao Xiang, Philip HS Torr, Li Zhang
CVPR 2021
[PDF] [Website] [Code]


Learning Dynamic Alignment via Meta-filter for Few-shot Learning
Chengming Xu, Yanwei Fu, Chen Liu, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Li Zhang, Xiangyang Xue
CVPR 2021


Depth-conditioned Dynamic Message Propagation for Monocular 3D Object Detection
Li Wang, Liang Du, Xiaoqing Ye, Yanwei Fu, Guodong Guo, Xiangyang Xue, Jianfeng Feng, Li Zhang
CVPR 2021
[PDF] [Code]


Delving into Data: Effectively Substitute Training for Black-box Attack
Wenxuan Wang, Bangjie Yin, Taiping Yao, Li Zhang, Yanwei Fu, Shouhong Ding, Jilin Li, Feiyue Huang, Xiangyang Xue
CVPR 2021


Learning a Few-shot Embedding Model with Contrastive Learning
Chen Liu, Yanwei Fu, Chengming Xu, Siqian Yang, Jilin Li, Chengjie Wang, Li Zhang
AAAI 2021


Depth Guided Adaptive Meta-Fusion Network for Few-shot Video Recognition
Yuqian Fu*, Li Zhang*, Junke Wang, Yanwei Fu, Yu-Gang Jiang
ACM MM 2020 (Oral)
[PDF]


XingGAN for Person Image Generation
Hao Tang, Song Bai, Li Zhang, Philip H.S. Torr, Nicu Sebe
ECCV 2020
[PDF]


Improving Semantic Segmentation via Decoupled Body and Edge Supervision
Xiangtai Li, Xia Li, Li Zhang, Guangliang Cheng, Jianping Shi, Zhouchen Lin, Shaohua Tan, Yunhai Tong
ECCV 2020
[PDF] [Code]


Few-shot Action Recognition with Permutation-invariant Attention
Hongguang Zhang, Li Zhang, Xiaojuan Qi, Hongdong Li, Philip H.S. Torr, Piotr Koniusz
ECCV 2020 (Spotlight)
[PDF]


Long-Term Cloth-Changing Person Re-identification
Xuelin Qian, Wenxuan Wang, Li Zhang, Fangrui Zhu, Yanwei Fu, Tao Xiang, Yu-Gang Jiang, Xiangyang Xue
ACCV 2020 (Oral)
[PDF] [Website]


Dynamic Depth Fusion and Transformation for Monocular 3D Object Detection
Erli Ouyang*, Li Zhang*, Mohan Chen, Anurag Arnab, Yanwei Fu
ACCV 2020
[PDF]


Style Normalization and Restitution for Generalizable Person Re-identification
Xin Jin, Cuiling Lan, Wenjun Zeng, Zhibo Chen, Li Zhang
CVPR 2020
[PDF]


Strip Pooling: Rethinking Spatial Pooling for Scene Parsing
Qibin Hou, Li Zhang, Ming-Ming Cheng, Jiashi Feng
CVPR 2020
[PDF] [Code]


Instance Credibility Inference for Few-Shot Learning
Yikai Wang, Chengming Xu, Chen Liu, Li Zhang, Yanwei Fu
CVPR 2020
[PDF] [Code]


Dynamic Graph Message Passing Network
Li Zhang, Dan Xu, Anurag Arnab, Philip H.S. Torr
CVPR 2020 (Oral)
[PDF] [Website]


Global Aggregation then Local Distribution in Fully Convolutional Networks
Xiangtai Li, Li Zhang, Ansheng You, Maoke Yang, Kuiyuan Yang, Yunhai Tong
BMVC 2019
[PDF] [Code]


Dual Graph Convolutional Network for Semantic Segmentation
Li Zhang, Xiangtai Li, Anurag Arnab, Kuiyuan Yang, Yunhai Tong, Philip H.S. Torr
BMVC 2019
[PDF] [Code]


Fast Online Object Tracking and Segmentation: A Unifying Approach
Qiang Wang*, Li Zhang*, Luca Bertinetto*, Weiming Hu, Philip H.S. Torr
CVPR 2019
[PDF] [Code]


Learning to Compare: Relation Network for Few-Shot Learning
Flood Sung, Yongxin Yang, Li Zhang, Tao Xiang, Philip H.S. Torr, Timothy M. Hospedales
CVPR 2018
[PDF] [Code]


Learning a Deep Embedding Model for Zero-Shot Learning
Li Zhang, Tao Xiang, Shaogang Gong
CVPR 2017
[PDF] [Code]


Learning a Discriminative Null Space for Person Re-identification
Li Zhang, Tao Xiang, Shaogang Gong
CVPR 2016
[PDF] [Code]