Principal Investigator

Associate Professor
[google scholar]
[email]

PhD Students

Mr Likun Cai (Intern at Amazon AWS)
Mr Bingfei Fu
Ms Li Wang (Intern at Amazon AWS)

Master Students

Mr Mohan Chen
Mr Xiaolei Chen
Mr Xianhui Cheng
Mr Chuande Cui
Mr Changyun Ji
Mr Ming Nie (Intern at Huawei Noah Ark)
Mr Shenghua Xu (Intern at Huawei Noah Ark)
Mr Fan Yan
Mr Bin Zhao
Ms Xinxuan Zhao
Mr Zheyuan Zhou (Intern at Baidu)

Undergraduate Students

Mr Junbo Li
Mr Jiachen Lu (Intern at Huawei Noah Ark)
Mr Boyu Meng (Intern at Huawei Noah Ark)
Mr Ziyang Xie
Mr Junge Zhang

Visiting Students

Mr Jinghan Yao