Principal Investigator

Tenure-track Professor
[google scholar]
[email]

PhD Students

Mr Likun Cai
Mr Jiayi Han
Mr Hengyuan Ma
Mr Yueming Xu
Mr Hongye Yang
Mr Yuankun Yang
Mr Zeyu Yang

Master Students

Mr Mohan Chen
Mr Yurui Chen
Mr Jiachen Lu
Mr Ming Nie
Ms Renyuan Peng
Mr Luheng Qian
Mr Qiang Wan
Mr Lifeng Wang
Mr Shenghua Xu
Mr Fan Yan
Mr Yunlong Yuan
Mr Junge Zhang
Mr Bin Zhao
Mr Zheyuan Zhou

Visiting Students

Ms Yanqin Jiang
Mr Jinghan Yao