Principal Investigator

Tenure-track Professor
[google scholar]
[email]

PhD Students

Mr Likun Cai
Mr Bingfei Fu
Ms Li Wang

Master Students

Mr Mohan Chen
Mr Jiachen Lu
Mr Ming Nie
Mr Qiang Wan
Mr Shenghua Xu
Mr Fan Yan
Mr Junge Zhang
Mr Bin Zhao
Mr Zheyuan Zhou

Visiting Students

Mr Jinghan Yao